Pracovné ponuky

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Názov zamestnávateľa:  Základná škola, Rokycany 46

Kontaktná osoba:  Mgr. Iveta Markovičová

Adresa: 082 41 Rokycany 46

Kontakt: č. tel.: 0940 994 631, e-mail: zsrokycany@gmail.com

 

  • Pracovná pozícia: učiteľ/ka pre II. stupeň ZŠ s aprobáciou matematika  /v kombinácii s predmetom fyzika, technika, informatika resp. iné/
  • Pracovná pozícia:  učiteľ/ka pre II. stupeň ZŠ s aprobáciou telesná a športová výchova  /v kombinácii s predmetom občianska náuka , dejepis, resp. iné/
  • Pracovná pozícia: učiteľ/ka pre II. stupeň ZŠ s aprobáciou anglický jazyk /v kombinácii s predmetom dejepis, občianska náuka, etická výchova, resp. iné/

 

Miesto výkonu práce:  Základná škola, Rokycany 46

Termín nástupu:   1. 9. 2024

Pracovný pomer:  na dobu určitú

Kvalifikačné predpoklady:  Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. , o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie požiadavky:

a)  spôsobilosť na právne úkony,
b)  ovládanie štátneho jazyka,
c)  zdravotná spôsobilosť,
d)  bezúhonnosť.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Znalosť práce s PC
užívateľ MS Word, MS Excel, MS Power Point a Internet

Požadované doklady:            
1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Štruktúrovaný životopis.
3. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Plat podľa platných predpisov a dĺžky pedagogickej praxe.

Žiadosti o zamestnanie spolu s požadovanými dokladmi prosíme zaslať na email: zsrokycany@gmail.com

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.